Close
Moeskroensteenweg, 177 8511 Aalbeke
Maandag - vrijdag 08:00 tot 18:00
Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
SOFT WATER SOLUTIONS BV
Moeskroensteenweg, 177
B-8511 Aalbeke
E-mailadres: hello@softwatersolutions.be
Ondernemingsnummer: BE 0775.921.608

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als
Webwinkelier aan jou als bedrijf (B2B).
2. Wij leveren momenteel enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw bestelling

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.
Online betalingen verlopen via een beveiligde provider. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling.
Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Bestellingen waarbij betaling per overschrijving gekozen is, zijn pas definitief wanneer wij de betaling ontvangen en verwerkt hebben.
4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Thuisbezorging of mogelijkheid tot afhalen bij ons te Aalbeke.
Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief, tenzij de betaling per overschrijving gebeurt.
5. Bij koop en verkoop van tweedehandswaren wordt de klant geacht deze te hebben gecontroleerd, eventueel met bijstand van een deskundige. Hij koopt de waren in staat waarin zij zich bevinden met zichtbare en verborgen gebreken. lndien uitdrukkelijk waarborg wordt gegeven op tweedehandswaren, dan slaat deze waarborg zeker niet op sleet verschijnselen of op verborgen gebreken doch enkel op constructiefouten.
Alle geleverde tweedehandsmaterialen zijn gewaarborgd tegen alle constructie- en materiaalfouten gedurende zes maanden. Deze garantie vervalt onmiddellijk wanneer andere personen dan de verkoper onderhoud- en herstelwerken aan de machines hebben uitgevoerd of aangevat.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet bedoeld voor bedrijven (B2B).

Artikel 5 – De prijs

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. Onze prijzen zijn exclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 – Betaling

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden, alsook overschrijving op onze bankrekening.
2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.
Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke
minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging.
Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres, tenzij je gekozen hebt voor afhalen.
2. Meestal gebeurt de levering in 3 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet binnen 3 à 4 werkdagen geleverd kan worden, zal dit duidelijk aangegeven staan op de productpagina, en informeren wij u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
3. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan.
4. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via email op hello@softwatersolutions.be of via ons contactformulier. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken.